White-glove delivery available at checkout!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN GROOTHANDEL GROTE MATEN DAMES ONLINE

   

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN groothandel Grote Maten Dames Online  
Deze Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Grote Maten Dames Online (Groothandel in Modeartikelen) zijn tot stand gekomen in mei 2017 

Artikel 1 DEFINITIES

1.1. Onder “Verkoper” wordt in deze voorwaarden verstaan groothandel Grote Maten Dames Online, de onderneming die het op zich heeft genomen textiel- en of kledingartikelen of accessoires te laten maken, of te laten bewerken en/of te importeren en die goederen vervolgens te leveren aan de koper.
1.2. Onder “Koper” wordt in deze voorwaarden verstaan eenieder die met verkoper een overeenkomst aangaat, meer in het bijzonder degene die deze verkoper een opdracht tot levering van de genoemde goederen heeft gegeven, niet zijnde consument of finale eindgebruiker.
1.3. Onder “Aflevering” wordt in deze voorwaarden verstaan het stellen van de zaak in het bezit van koper, ofwel een eerste aanbieding dan wel bezorging aan het door koper aangeduide afleveradres.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en alle overeenkomsten met verkoper.
2.2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met de verkoper indien de uitvoering geschiedt door inschakeling van een derde partij.
2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijke zijn overeengekomen.
2.4. Indien in deze algemene leveringsvoorwaarden 1 of meerdere bepaling buiten toepassing worden verklaard tast dit de rechtsgeldigheid van de overige algemene leveringsvoorwaarden niet aan.
2.5. In geval de verkoper een afwijking toestaat op deze voorwaarden ten gunste van de koper kan de koper hier geen rechten aan ontlenen voor de toekomst.

Artikel 3 OFFERTES EN/OF AANBIEDINGEN

3.1. Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn.
3.2. Alle offertes en/of aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van twee weken, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4 TOTSTANDKOMING

4.1.   De koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand door schriftelijke en/of elektronische aanvaarding door koper en verkoper dan wel door uitvoering van deze koopovereenkomst.
4.2.  Indien verkoper aan koper een orderbevestiging toestuurt en/of e-mailt en/of overhandigt geldt de inhoud van de orderbevestiging, tenzij koper binnen een termijn van 3 dagen tegen de orderbevestiging schriftelijk protesteert.

Artikel 5 PRIJZEN

5.1. De door verkoper opgegeven verkoopprijzen luiden in Euro (€) en zijn exclusief omzetbelasting (BTW/VAT) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
5.2. Door verkoper in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen/adviesverkoopprijzen binden de verkoper niet. Na totstandkoming van de overeenkomst is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, goederen en/of grondprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van de Belgische en/of stijging van buitenlandse valuta en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken.
5.3. Indien deze prijsverhogingen doorgevoerd worden zal koper gerechtigd zijn de overeenkomst te annuleren, mits hij zulks onverwijld na kennisneming aan verkoper schriftelijke mededeelt. Koper heeft in geval van annulering geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1. Verkoper blijft eigenaar van alle aan koper afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.
6.2. Zolang het juridische eigendom niet op koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen.
6.3. Indien een bepaalde goederen door betaling van een factuur in eigendom zijn overgegaan op de koper blijven deze tot meerdere zekerheid strekken in het geval en voor zover er nog vorderingen open staan van de verkoper op de koper.
6.4. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren en voldoende te verzekeren tegen diefstal of schade.
6.5. Indien koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper tekortschiet of verkoper goede grond heeft te vrezen dat hij in de verplichtingen zal tekortschieten, is verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Koper verleent verkoper, daartoe onherroepelijk machtiging voor toegang tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt.
6.6. Na terugneming zal koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met kosten die verkoper door terugneming heeft gemaakt.
6.7. Het is koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 7 AFLEVERING EN RISICO

7.1. Aflevering vindt plaats zoals uitdrukkelijk is overeengekomen en zoals aangegeven op de orderbevestiging en/of factuur. Internationale levering geschiedt volgens de laatste versie van de Incoterms. Ten aanzien van afleveringskosten hanteert verkoper een landenindeling gerelateerd aan orderomzet. Afspraken omtrent afwijkingen daarop kunnen individueel en incidenteel op klant niveau worden gemaakt.
7.2. De goederen zijn voor risico van koper na levering volgens artikel 1.3. Schade kan dan alleen worden vergoed indien de koper binnen 48 uur na ontvangst van de goederen hier schriftelijke melding van heeft gedaan op de daarvoor bestemde wijze mede door overlegging van foto’s.

Artikel 8 LEVERTIJD

8.1. De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen tenzij een eventueel genoemde termijn uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is gekwalificeerd.
8.2. De levertijd gaat in wanneer alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, die koper aan verkoper dient te verstrekken en de vooruitbetaling – voor zover van toepassing - in het bezit zijn van de verkoper.
8.3. Verkoper zal zich zoveel als mogelijk aan de levertijd dienen te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht verkoper niet tot enige vergoeding, noch geeft zij koper het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren.
8.4. Wel heeft koper het recht om na het verstrijken van de levertijd verkoper schriftelijk te sommeren binnen 6 weken af te leveren. Bij overschrijding van deze termijn heeft koper het recht de overeenkomst als ontbonden te verklaren.

Artikel 9 BETALING

9.1. Alle betalingen door koper zullen binnen de overeengekomen betalingstermijn zonder aftrek of schuldvergelijking geschieden op een door deze aan te wijzen bankrekening ten gunste van  groothandel Grote Maten Dames Online.
9.2. Verkoper is gerechtigd op elk moment gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling van de koopprijs dan wel enige andere zekerheid te verlangen voor de betaling van de koopprijs alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de overeenkomst.
9.3. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is koper in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist en is koper vanaf dat moment rente verschuldigd van 1,5% per maand of per gedeelte daarvan over het verschuldigde bedrag, ook in geval uitstel van betaling wordt overeengekomen.
9.4. Indien koper nalatig blijft met nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst is koper tevens gehouden tot vergoeding van de volledige gemaakte incassokosten, rechtsbijstand kosten (jurist en/of advocaat) en kosten van interne en externe juridische adviezen daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het openstaande bedrag, zonder dat verkoper gehouden is tot onderbouwing van dat minimum.
9.5. Door koper gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook als koper vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9.6 De verkoper heeft tegenover de koper die niet tijdig heeft betaald, dan wel – in voorkomend geval – die niet langer verzekerbaar is volgens een kredietverzekeraar, onverminderd zijn overige rechten als gevolg van deze voorwaarden en /of de wet het recht zekerheidsstelling voor de betalingen en/of vooruitbetaling en/of onmiddellijke betaling bij eerste aanbieding van de goederen aan de koper (rembours) te eisen voor alle lopende overeenkomsten tussen verkoper en koper. Bij weigering van de koper te voldoen aan deze zekerheidsstelling te voldoen is de verkoper gerechtigd de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, waardoor verkoper recht verkrijgt op schadevergoeding conform het gestelde in artikel 11.5.

Artikel 10 OPEISBAARHEID EN NIET NAKOMING

10.1. Bij niet nakoming door koper van een opeisbare vordering op de overeengekomen betalingsdatum heeft verkoper het recht de verdere nakoming van zijn verbintenissen die voortkomen uit alle tussen verkoper en koper lopende overeenkomsten op te schorten tot nakoming plaats vindt, onverminderd haar overige uit de wet voortvloeiende opschortingsrechten. Tevens worden bij niet nakoming door koper van een opeisbare vordering alle vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk en volledig opeisbaar.
10.2 Alle vorderingen op de koper worden terstond opeisbaar, ook al mocht de betalingstermijn nog niet zijn verstreken, ingeval de koper in gebreke is met enige betalingsverplichting, of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, in staat van liquidatie komt te verkeren, of zich andere omstandigheden voordoen waardoor het verhaal van de vorderingen van verkoper in gevaar zou kunnen komen.
10.3. Koper is verplicht bij dreiging van een van de gevallen uit art 10.2. daar direct melding van te maken aan verkoper.

Artikel 11 GARANTIES/KLACHTEN/ANNULERING

11.1.  Koper kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij niet binnen 48 uur na aflevering der goederen daarvan schriftelijk de verkoper hierover heeft geïnformeerd. Tevens vervalt het recht op garantie 2 maanden na datum verkoop aan eindgebruiker en indien de kaartjes van de items zijn verwijderd en/of de goederen gebruikssporen bevatten en/of zijn gedragen, uitgezonderd verborgen gebreken. Verkoper komt te allen tijde het uitsluitende recht toe in redelijkheid hierover in het individuele geval te beslissen.
11.2.  Geringe in de handel toelaatbaar geachte, of technisch niet of lastig te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond opleveren voor reclamaties.
11.3.  Klachten ten aanzien van aantallen geleverde colli en de staat daarvan of andere uiterlijk zichtbare gebreken dienen op de vrachtbrief of het reçu bij het aannemen te worden aangetekend dan wel onmiddellijk schriftelijk, via de juiste procedure, aan verkoper te worden doorgegeven, bij gebreke waarvan elk recht op reclame vervalt.
11.4.  Voor een geslaagd beroep op garantie dient te allen tijde de originele verkoopbon te worden overlegd.
11.5.  Annulering is in beginsel niet mogelijk. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, e.e.a. ter uitsluitende beoordeling van verkoper, kan annulering in voorkomende gevallen plaatsvinden. De annuleringskosten bedragen 10% van de totale bestelling indien de bestelling nog niet in productie is genomen. Indien de order wel in productie is genomen bedragen de annuleringskosten 30% van de totale bestelling tot 1 maand vóór gepande uitlevering. Vanaf 1 maand vóór geplande uitlevering tot moment van uitlevering bedragen de annuleringskosten 70% van de totale bestelling. In geval van annulering door de koper dient deze zich te vergewissen door navraag bij de verkoper van het stadium waarin de bestelling en/of productie zich bevinden.
11.6.  Omruilen is een gunst en geen recht. In geval een omruiling wordt toegestaan door verkoper zal dit geschieden op haar voorwaarden en zal in ieder geval ter waarde van minimaal 150% van het oorspronkelijke bedrag van de geretourneerde artikelen worden aangekocht door koper, waarbij de prijs van de aankoop wordt gebaseerd op de dan geldende prijzen voor artikelen uit voorraad.
11.7.  Afgeprijsde artikelen en/of artikelen met kortingen kunnen niet worden geruild.
11.8. Verkoper is als groothandel niet verplicht goederen uit de originele verpakking van koper terug te nemen. 

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, van Koper of derden in geval van onjuist gebruik van de goederen, althans anders dan op de manier zoals die algemeen gebruikelijk is.
12.2.  In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is verkoper slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor enige andere vorm van schade is uitgesloten in welke vorm dan ook, hetzij vergoeding van indirecte schade hetzij gevolgschade hetzij schade wegens gederfde winst.
12.3.  Verkoper is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door koper.
12.4. De aansprakelijkheidsbeperkingen in de voorgaande leden blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Verkoper of haar hoogste leidinggevend personeel of voor zover Verkoper’s aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijke productaansprakelijkheidsrecht.
12.5. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat koper na het ontstaan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij verkoper heeft gemeld. 

Artikel 13 OVERMACHT

13.1.  Geen van beide partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
13.2.  De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van verkoper te komen: werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, in gebreke blijven van leveranciers van verkoper.

Artikel 14 INDUSTRIELE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

14.1.  Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder auteursrechten op ontwerpen, tekeningen, verpakkingen, samples en foto’s ongeacht de herkomst met betrekking tot de door de verkoper geleverde producten, blijven berusten bij verkoper. Het is koper uitdrukkelijk niet toegestaan om ontwerpen te kopiëren en/of elders door derden te laten fabriceren. Indien zulks wordt vastgesteld verkrijgt verkoper een direct opeisbare vordering van € 50.000,- per constatering op koper.
14.2.  Verkoper verklaart dat, voor zover zij weet, door de producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Verkoper kan Koper echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
14.3.  Het is de koper toegestaan het door verkoper beschikbaar gesteld fotomateriaal te gebruiken op zijn site voor ondersteuning van het merk van de verkoper. Voor andere doeleinden of andere wijzen van gebruik is dit uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper.

Artikel 15 GESCHILLEN

15.1. Op overeenkomsten met verkoper is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter van de woonplaats van verkoper, tenzij verkoper de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van koper of dwingend recht anders voorschrijft.
15.2. Alvorens het geschil aanhangig te maken bij de rechtbank zal het conflict en/of geschil bij een onafhankelijke en onpartijdige mediator en/of bemiddelaar worden beslecht door middel van mediation en/of bemiddeling. 

Groothandel Grote Maten Dames Online  
23mei2017

website: www.grotematendames.online
email: [email protected]
telefoon:  (tijdens openingsuren van onze showroom)
telefoon: 


ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GROOTHANDEL GROTE MATEN DAMES ONLINE NIET DUIDELIJK? NEEM DAN EVEN CONTACT MET ONS OP...

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »